Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri:

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü, 1998

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı, 2001

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı, 2005

Misafir Öğretim Üyesi: University of Leicester Department of Economics, Ekim 2006 – Mart 2007

Akademik ünvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, 2017 – devam ediyor

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, 2013 – 2017

Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, 2006 – 2013

Arş.Gör., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, 1999 – 2006

Mesleki ve idari Deneyimler

Uzaktan Eğitim Koordinatörü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 30.06.2010 – Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Yatay Kesit Veri Analizi, Lisans, Ekonometri Bölümü 7. YY

Panel Veri Analizi I, Yüksek Lisans, Ekonometri ABD

Uygulamalı Ekonometri I, Yüksek Lisans, İktisat Politikası ABD

İleri Panel Veri Analizi, Doktora, Ekonometri ABD

Uzmanlık alan Dersi I, Yüksek Lisans, Ekonometri ABD

Panel Veri Analizi, Lisans, Ekonometri Bölümü 8. YY

Panel Veri Analizi II, Yüksek Lisans, Ekonometri ABD

Uygulamalı Ekonometri II, Yüksek Lisans, İktisat Politikası ABD

Seminer, Yüksek Lisans, Ekonometri ABD

Uzmanlık alan Dersi II, Yüksek Lisans, Ekonometri ABD

Kantitatif İktisat I (Uzaktan Eğitim), Lisans, Ekonometri Bölümü 3. YY

Kantitatif İktisat II (Uzaktan Eğitim), Lisans, Ekonometri Bölümü 4. YY

Panel Veri Analizi (Uzaktan Eğitim), Lisans, Ekonometri Bölümü 8. YY

Temel Ekonometri, Lisans (örgün), İktisat Bölümü 5. YY (Yalova Üniversitesi)

Temel Ekonometri, Lisans (ikinci eğitim), İktisat Bölümü 5. YY (Yalova Üniversitesi)

Zaman Serileri Ekonometrisi, Yüksek Lisans, İktisat ABD (Yalova Üniversitesi)

Araştırmaları

Doktora Tezi: “Sermaye Piyasası’nda Riskin Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri İle Analizi”, İstanbul – 2005

Yüksek Lisans Tezi: “Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması”, İstanbul – 2001

ULUSAL YAYINLARI

Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yerdelen Tatoğlu F., “Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Sınanması”, İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.3, no.32, ss.65-74, 2007.

Yerdelen Tatoğlu F., “İMKB’de Firma Büyüklüğü Anomalisinin Panel Veri Modelleri İle Analizi”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.163-184, 2006

Yerdelen Tatoğlu F., “Türkiye Ekonomisi’nde 1985-1990 ve 1996 Dönemlerinde Ekonomik Yapı Değişikliklerinin Input-Output Tabloları Yardımıyla Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.54, ss.267-291, 2004.

Yilmaz S., Yerdelen Tatoğlu F., “1995-2001 Döneminde Türkiye Ekonomisi’nde İç Borç Stoku İle Faiz Oranı İlişkisinin Analizi”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.42, ss.49-66, 2003.

Yerdelen F., “Gecikmeli Modellerde Spline Fonksiyon Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.52, ss.47-64, 2002.

Altay E., Yerdelen F., “Granger Causality Between Stock Returns And Trading Volume: Evidence From An Emerging Market”, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.5, no.18, ss.105-118, 2002

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Yerdelen Tatoğlu F., “İleri Panel Veri Analizi (3. Baskı 2018)”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2012.

Yerdelen Tatoğlu F., “Panel Zaman Serileri Analizi”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2017.

Yerdelen Tatoğlu F., “Panel Veri Ekonometrisi (Üçüncü Baskı 2016)”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2012.

Gökçen A. , Yerdelen Tatoğlu F., “Kantitatif İktisat”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016.

Yerdelen Tatoğlu F., “Değişen Varyans”, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.264-299, 2013.

Yerdelen Tatoğlu F., “Matematiksel İstatistiğin Temelleri”, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Editör: Çağlayan E., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.462-494, 2013.

Yerdelen Tatoğlu F., “Temel Matematik Kuralları”, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Editör: Çağlayan E., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.443-461, 2013.

Yerdelen Tatoğlu F., “İleri Panel Veri Yöntemleri”, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.481-505, 2013.

Yerdelen Tatoğlu F., “Tanımlama ve Veri Sorunları”, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Editör: Çağlayan E., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.300-337, 2013.

İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F., “Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)”, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012.

Yerdelen Tatoğlu F., “Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik Ve Büyüme”, Sahhaflar, İstanbul, 2010.

İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F., Tunali H., “Para Talebi Olgusu ve Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2010.

İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F., “Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri”, İTO, İstanbul, 2008.

Ulusal Sempozyum Tebliğleri

Yerdelen Tatoğlu F., “Satın Alma Gücü Paritesinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması”, Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Türkiye, 24-27 Mayıs 2007.

ULUSLARARASI YAYINLARI

Hakemli Dergilerideki Makaleler

Yerdelen Tatoğlu F., “Determining the Factors that Effect the Net Migration Rate in Turkey with Ordered Panel Logit Regression Analysis”, Doğuş University Journal, vol.18, pp.1-17, 2017.

Yerdelen Tatoğlu F., “İktisadi Büyüme ve Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Panel Eşanlı Denklem Sistemleri Yardımıyla İncelenmesi”, Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, pp.15-24, 2016.

Yerdelen Tatoğlu F., “3 Boyutlu Sabit ve Tesadüfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini İçin Çeşitli Yaklaşımlar”, Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal, vol.2016, pp.60-70, 2016.

Yerdelen Tatoğlu F., “Testing Income Convergence Among OECD Countries Using TAR Panel Unit Root Test”, The Emprical Economics Letters, vol.10, pp.613-621, 2011.

Yerdelen Tatoğlu F., “The Long and Short Run Effects between Unemployment and Economic Growth in Europe”, Dogus University Journal, vol.12, pp.99-113, 2011.

Yerdelen Tatoğlu F., “The Relationships between the Human Capital Investment and Economic Growth: A Panel Error Correction Model “, Journal of Economic and Social Research , no.1, pp.77-90, 2011.

Tunali H., Yerdelen Tatoğlu F., “Factors Affecting Credit Card Uses: Evidence From Turkey Using Logit Model”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, pp.87-101, 2010.

Yerdelen Tatoğlu F., Tatoğlu M.T. , “Retrospective Statistical Analysis of the Children Have Positive Gastroesophageal Reflux Scintigraphy”, Turkish Journal of Nukleer Medicine, no.3, pp.138-147, 2010.

Tunali H., Yerdelen Tatoğlu F., “The Analysis of Factors Affecting Invesment Choices Of Household in Turkey with Multinomial Logit Model”, International Research journal of Finance and Economics, pp.186-202, 2010.

Yerdelen Tatoğlu F., “Reel Efektif Döviz Kurunun Durağanlığının Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, no.2, pp.310-323, 2009.

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Akyol M., Yerdelen Tatoğlu F., Ustaoğlu M., “Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence”, in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Eds., Palgrave Macmillan, Cham, pp.69-84, 2017.

Ustaoğlu M., Yilmaz S., Yerdelen Tatoğlu F., “Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar”, in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Eds., Palgrave Macmillan, Cham, pp.103-117, 2017.

Yerdelen Tatoğlu F., Tunali H., Ustaoğlu M., “The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence”, in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Eds., Palgrave Macmillan, Cham, pp.47-68, 2017.

Yilmaz B.E., Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S., “Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey”, in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Eds., IGI Global, ABD, pp.186-196, 2017.

Levent A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F., “A Quantitative Reassessment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis”, in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Eds., Palgrave Macmillan, Cham, pp.85-102, 2017.

Yilmaz B.E., Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S., “The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis”, in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Eds., IGI, pp.329-336, 2015.

İncekara A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F., “Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia”, in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M., İncekara A., Eds., Palgrave, New York, pp.74-94, 2014.

Uluslararası Sempozyum Tebliğleri

Tatlı S., Yerdelen Tatoğlu F., Gündüz H.İ., “Türkiye’de Eğitim Talebi Belirleyicilerinin Mekansal Panel Tobit Model Yardimiyla Belirlenmesi “, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , Trabzon, Türkiye, 5-7 Ekim 2017.

Yerdelen Tatoğlu F., Gündüz H.İ., “İkinci Kuşak Panel Birim Kök Ve Eşbütünleşme Testleri İle Panel Hata Düzeltme Modeli: Çevresel Kuznet Eğrisi “, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , Trabzon, Türkiye, 5-7 Ekim 2017.

Gündüz H.İ., Yerdelen Tatoğlu F., “Panel Veri Modelleri İçin Bootstrap Yatay Kesit Bağimlilik Cdp Testi: Monte Carlo Analizi”, XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5-7 Ekim 2017.

Yerdelen Tatoğlu F., “Çok Boyutlu Doğrusal Panel Veri Modellerinin Tahmini: Çeşitli Yaklaşımlar”, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , Sivas, Türkiye, 2-4 Haziran 2016.

Gündüz H.İ., Yerdelen Tatoğlu F., “3 Boyutlu Sabit Ve Tesadüfi Etkiler Panel Veri Modelleri: Monte Carlo Analizi”, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , Sivas, Türkiye, 2-4 Haziran 2016.

Tatlı S., Yerdelen Tatoğlu F., “Bölgelerin (NUTS-2) Verdiği Göçü Etkileyen Faktörlerin Mekansal Ekonometrik Analizi”, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , Sivas, Türkiye, 2-4 Haziran 2016.

Topak M.S., Yerdelen Tatoğlu F., Gündüz H.İ., “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Şirket Performansı Üzerindeki Etkisinin Swamy’nin Tesadüfi Katsayılar Modeli İle Analizi”, İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8-9 Eylül 2015.

Yerdelen Tatoğlu F., Gündüz H.İ., “Fixed or Random Heterogeneous Panel Data Models: Hausman Test and Monte Carlo Analysis”, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 8-10 Mayıs 2015.

Topak M.S., Yerdelen Tatoğlu F., Gündüz H.İ., “Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Analizi”, İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi ICEF 2014, İistanbul, Türkiye, 8-9 Eylül 2014.

Kirmanoğlu H., Tatoğlu F., “Poverty Reduction as a Global Public Goods”, 7th International Conference of the MEEA, KKTC, 18-21 Ağustos 2008.

Yönettiği Tezler:

Yüksek Lisans, S.Tatlı, “Mekansal Ekonometrik Modeller ve Türkiye’de İç Göçün Belirleyicilerinin Analizi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Khayala Majidova, “Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin Panel Veri Modelleri İle Analizi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Görev Aldığı Projeler

“Gelişmekte Olan Ülkelerde İslami Finans’ın Finansal İnovasyon, Risk Yönetimi Ve Sürdürülebilir İktisadi Büyümeye Katkısının Teorik Ve Pratik Açıdan Modellenmesi; Fıkhi Ve Hukuki Statü Analizi”, BAP Arastırma Projesi, 52655, Araştırmacı, 2016.

“Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Proje Ekibinde Üye, 2012.

“Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi”, BAP Arastırma Projesi, Araştırmacı, 2009.

“Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Araştırmacı, 2008.

“Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik Büyüme İlişkisinin ve İşsizliği Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Modelleri ile Analizi”, BAP Arastırma Projesi, Yürütücü, 2007.

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, Editör, 02.01.2015 – Devam Ediyor.

Eurasian Business & Economics Journal , Editör, 18.05.2014 – Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum Ve Bilimsel Toplantılar

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics , Trabzon, Ekim 2017.

Icomep, İstanbul, Kasım 2016.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Haziran 2016.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Mayıs 2015.

3th Istanbul Conference of Economics and Finance, İstanbul, Eylül 2014.

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, Mayıs 2011.

Türkiye 11. Ekonometri ve İstatistik Kongresi,, Sakarya, Mayıs 2010.

Türkiye 10. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Erzurum, Mayıs 2009.

Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Mayıs 2007.

Etkinlik Organizasyonu

18th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics , Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye, Ekim 2017.

Icomep, Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye, Kasım 2016.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye, Haziran 2016.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye, Haziran 2015.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Bilim Kurulu Üyesi, , Türkiye, Mayıs 2014.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Bosna Hersek, Mayıs 2013.

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bilim Kurulu Üyesi, Elazığ, Türkiye, Mayıs 2013.

Aldığı Ödüller

Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü:
Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi’nde (24-25 Mayıs 2007) yapılan yarışmada “Satın Alma Gücü Paritesinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması” isimli çalışma ile birincilik.

Üye Olduğu Klüp ve Dernekler

Ekonometri Derneği